Skola

Enskilda ärenden

Ofta blir vi tillfrågade vid mer eller mindre allvarliga problembeteenden. Vid sådana tillfällen arbetar vi med intensiva insatser med den personal som finns kring barnet. Det innebär handledning med personalgruppen, ibland observationer och vissa utbildande insatser. Målet är att utforma och implementera en beteendestödsplan, en handlingsplan med specificerade insatser för skolan att genomföra för att förändra sammanhanget kring eleven så att vi får till en önskvärd utveckling.

Pedagoger

Vi utbildar, genom föreläsningar och kurser, pedagoger och annan personal i att arbeta med elevers beteenden. Utgångspunkten är modern behaviorism och målsättningen är att hjälpa personalen att hitta vägar för att få fram fler önskvärda beteenden hos eleverna, samtidigt som vi minskar förekomsten arv problembeteenden. De flesta som har gått våra kurser och föreläsningar hajar till när vi tar ett radikalt behavioristiskt perspektiv på skolans värld och på lärande. Nästan samtliga tycker sig ha förstått någonting nytt som givit bra verktyg och färdigheter för att göra ett ständigt bättre arbete med eleverna.

Skolan

Söker ni som skola ett strukturerat och enhetligt sätt att arbeta med såväl problembeteenden som hälsofrämjande och förebyggande insatser så hjälper vi er gärna med detta. Vi arbetar med School Wide Positive Behavior Support (skolövergripande positivt beteendestöd) som är en evidensbaserad modell för just detta. SWPBS har visat goda effekter och har implementerats i en stor mängd skolor. Den stora fördelen med modellen är också dess nackdel, det är en omfattande modell, all personal involveras.

Är ni intresserade av att arbeta strukturerat och evidensbaserat med hälsofrämjande och förebyggande insatser så föreslår vi att vi börjar med att träffas så att vi kan berätta mer alternativt ni bokar en halv- eller heldagsföreläsning där ni får en tydligare bild av SWPBS.

Kontakta oss